0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://skarpetykompresyjne.pl/

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
PROTOKÓŁ ZWROTU / WYMIANY TOWARU
 

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

Maciej Czaja,

 prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Run Centre Maciej Czaja z siedzibą w Poznaniu,

ul. Mylna 25, 60-856 Poznań, NIP 781-178-65-41, REGON 301236043,

wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą.

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy

Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1)      Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://skarpetykompresyjne.pl/ prowadzony jest przez

Macieja Czaja, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Run Centre Maciej Czaja –

szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

2)      Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy

zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3)      W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do

negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4)      Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy

pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz

udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości

powołania się na niego w razie potrzeby.

5)      Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6)      Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców.

Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

7)      Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych,

oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe.

8)      Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

9)      Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

10)   Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu 

poprzez stronę internetową http://skarpetykompresyjne.pl/.

11)   Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego

kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania

z określonych form komunikacji na odległość  Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń

za możliwość komunikowania się z nim.

12)   Przedmiotem działalności Sklepu internetowego  jest sprzedaż detaliczna odzieży kompresyjnej oraz innych

produktów za pośrednictwem sieci Internet.

13)   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku

- Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta

( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

14)   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego

będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny

(Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

15)   Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

b) mediację

c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,

korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE

1)      REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący

o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

2)      STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca;

w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

3)      UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony,

przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;

Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

4)      KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

5)      SKLEP STACJONARNY – miejsce prowadzenia sprzedaży bezpośredniej przez Sprzedawcę;

6)      SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://skarpetykompresyjne.pl/

7)      SPRZEDAWCA–  Maciej Czaja, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Run Centre Maciej Czaja

z siedzibą w Poznaniu, ul. Mylna 25, 60-856 Poznań, NIP 781-178-65-41, REGON 301236043,

wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

8)      USŁUGODAWCA - Maciej Czaja, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Run Centre Maciej Czaja

z siedzibą w Poznaniu, ul. Mylna 25, 60-856 Poznań, NIP 781-178-65-41, REGON 301236043,

wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

9)      KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,

której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;

10)   KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,

telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

11)   KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

12)   USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem

sklepu internetowego oraz  korzystająca z subskrypcji Newslettera;

13)   ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

14)   UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

15)   KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji

i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

16)   REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym ;

17)   UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą

a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

18)   PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

19)   NEWSLETTER– usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu

do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

20)   FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas

składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych

ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

21)   FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez

Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych

ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

22)   DOKUMENT SPRZEDAŻY  - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

23)   ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

24)   KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie

w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym,

który stosowany jest przez Sprzedawcę;

25)   INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu,

stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu,

umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

26)   KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

27)   MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu,

pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

28)   MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba

obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

29)   ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę

jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

30)   PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi,

będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie

Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

31)   USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy

oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym;

świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia

przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),

poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego

przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane

lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

32)   FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie

Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

33)   SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

34)   WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

III REJESTRACJA

 

1)      Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2)      W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się

na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

3)      Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a)       Imię

b)      Nazwisko

c)       Adres

d)      Kod Pocztowy

e)       Miasto

f)       Adres e-mail

g)      Telefon

h)      Nazwa użytkownika

i)        Hasło

j)        Powtórz hasło

W przypadku Firm dodatkowo: Nazwa Firmy oraz NIP.

4)      Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi osobowymi,

zostaje założone konto Użytkownika.

5)      Podczas rejestracji istnieje możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera.

6)      W czasie dokonywania rejestracji Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody

na otrzymywanie na wskazany przez niego adres e-mail Newslettera.

7)      W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie,

Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

8)      W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia,

Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 

IV ZAMÓWIENIA

 

1)      Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu  poprzez:

•          poprzez e-mail – zamowienia@runcentre.pl

•          poprzez telefon: 883 730 999

•          formularz zamówienia znajdujący się w Sklepie internetowym

2)      Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

w godzinach pracy sklepu, tj. 08:00 – 16:00

3)      Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski.

4)      Ceny podane na stronie sklepu http://skarpetykompresyjne.pl/ wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5)      Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary.

Chęć otrzymania faktury należy wskazać podczas składania zamówienia.

Opcjonalnie można skontaktować się ze sklepem po dokonaniu zamówienia i wskazać chęć otrzymania Faktury.

6)      Określone powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.

7)      Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

8)      Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

9)      Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail

potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu.

Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Klientem.

10)   Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie.

Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.

11)   W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić.

Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

12)   „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

13)   Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty.

14)   Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru,

wybranie sposobu do zapłaty oraz określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT).

Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia.

15)   Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. 

Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się  wysłanie

przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

16)   Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu,

lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

17)   Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

18)   Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji

zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

19)   Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

20)   Zamówienia realizowane za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu,

zaś zamówienia opłacane przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu lub wysłania potwierdzenia płatności.

21)   Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

 

1)      Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2)      Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 

a)       przedpłata na konto bankowe (przelew),

b)      płatność za pobraniem przy odbiorze,

c)       przedpłata za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.

 

3)      Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy

obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy,

w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy.

Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

5)      Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie

Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

 

VI REALIZACJA DOSTAWY

 

1)      Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

2)      Zamówiony towar dostarczany jest  w sposób wybrany przez Kupującego. 

3)      Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

4)      Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,

niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy,

zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

5)      Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego

z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze,

odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

6)      Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego.

W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej

przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

7)      Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane

na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia

oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

8)      W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę

przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

9)      Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,

niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego,

który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

10)   Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych

przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą

Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz

za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

11)   Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru

po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.)

spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń

od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.

W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie

ze Sprzedawcą telefonicznie: 883 730 999 bądź na adres e-mail: zamowienia@runcentre.pl

12)   Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru

po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać

protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 883 730 999 bądź na adres e-mail: zamowienia@runcentre.pl

 

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA

 

1)      W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych

Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

2)      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest

rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

3)      Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się

z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed  upływem dwóch lat od momentu wydania

rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

4)      W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się

po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy

stwierdzone przed upływem tego terminu.

5)       Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy,

a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

6)      Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta

lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej,

oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia

odróżniającego przedstawia się jako producent.

7)      Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

8)      Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,

jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność,

albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

9)      W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku

od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania,

że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

10)   Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;

d) żądać usunięcia wady

11)   Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

12)   Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania

dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić

rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę

Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

13)   Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

14)   Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się

, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

15)   Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą

na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

16)   Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość

obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

17)   Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy

na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z

Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu

ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartoś

ć rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności,

na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

18)   Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową,

rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem

doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

19)   W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy,

w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

20)   Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie

bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

21)   W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu

i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady.

W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności

na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

22)   Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynnośc

i przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

23)   Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania,

jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej

albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

24)   W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221

Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

25)   Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może

złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej,

a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia

o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

26)   W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi

termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega

zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się

również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi,

przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej

przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

27)   Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się

od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero

na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze 

z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

28)   Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc

o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialnośc

i a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania

i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści

a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

29)   Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

30)   W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

31)   Adresem reklamacyjnym jest: Run Centre Maciej Czaja, ul. Mylna 25, 60-856 Poznań.

 

VIII GWARANCJA

 

1.       Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją

producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

2.       Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawany na żądanie.

3.       Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

4.       Kupujący ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia,

a w szczególności przesyłając zdjęcia oraz dokładny opis Towaru, wobec którego prowadzone ma być postępowanie gwarancyjne. 

5.       Sklep jest pośrednikiem pomiędzy Kupującym a gwarantem.

6.       Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym.

W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosi się o kontakt Klienta pod adresem e-mail: zamowienia@runcentre.pl.

7.       Wszelkie pytania można kierować również do sklepu drogą telefoniczną pod numerem: 883 730 999.

8.       Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi

 

 

 

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 

1)      Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość,

może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych

w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie

czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@runcentre.pl

bądź też listownie na adres:

Run Centre Maciej Czaja ul. Mylna 25, lokal 3 i 4 60-856 Poznań

 


Kontakt ze sklepem

skarpety